prim_sighisoara

Regulament de organizare şi funcţionare

Aprobat prin H.C.L. 27/2003
R E G U L A M E N T
de organizare și funcționare a serviciilor publice și a aparatului propriu de specialitate

CAPITOLUL II
Art. 7. Serviciul buget local

Organizează, coordonează și conduce activitatea economica: biroul impozite și taxe, biroul financiar-contabilitate și biroul executare creanțe fundamentează propunerile de impozitele și taxele locale în condițiile legii și le supune spre aprobare Consiliului local întocmește și fundamentează proiectul de buget local, în conformitate cu legea bugetului de stat și legea finanțelor publice locale verifică periodic încasarea veniturilor și încadrarea cheltuielilor în creditele aprobate prin bugetul local și informează conducerea instituției despre cele constatate  analizează propunerile S.C. A.T.T. S.A. privind bugetul de venituri și cheltuieli, finanțarea obiectivelor de investiții din fonduri bugetare și din fonduri proprii, majorarea tarifelor la transport urban de călători, furnizare energie termica, apă și le supune aprobării Consiliului local analizează dosarele întocmite de persoane fizice sau juridice prin care se solicită înlesniri la plată, întocmește referatul prin care propune modul de soluționare a dosarelor și le supune aprobării Consiliului local participă la ședințele de licitații, selecții de oferte, negocieri directe, în calitate de membru al comiliilor în care a fost numit prin dispoziție sau hotărâre vizează contractele de achiziții, executare de lucrări, prestări servicii în care Consiliul local are calitatea de achizitor vizează contractele de închiriere, concesionare, vânzare, asociere în participațiune la care Consiliul local este parte contractanta analizează din punct de vedere economico-financiar modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale a asociaților Consiliului local în cazul contractelor de asociere în participațiune inocmeste rapoarte sau informari privind activitatea Consiliului local în calitate de asociat sau acționar la societățile comerciale pe care le-a înființat, pe care le prezinta Consiliului local Urmărește ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local care i-au fost incredintate îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legi și alte acte normative precum și cele dispuse de conducătorul instituției

Art. 8. Serviciului Administrație publică locală

 • Domenii
 • Acte și lucrări privind alegerile generale și locale.
 • Acte și lucrări privind organizarea diferitelor recensăminte (populație, agricole etc.).precum și a referendumurilor locale.
 • Constituirea și funcționarea Consiliului local.
 • Activitatea juridică.
 • Activitatea de stare civilă.
 • Autoritate tutelară și asistență socială.
 • Asociații de locatari/proprietari.
 • Registrul agricol.
 • Atribuții pe domenii
 • Alegeri generale și locale: impărțirea localității pe secții de votare; constituire birouri electorale; asigurarea condițiilor pentru desfășurarea campaniei electorale (panouri afisaj etc.);
 • organizarea secțiilor de votare și asigurarea funcționării acestora; afișarea llistelor electorale etc.
 • Acte și lucrări privind organizarea diferitelor recensăminte și referendumuri: împărțirea localității pe sectoare de recensământ; recrutarea personalului ; alte lucrări pregătitoare; centralizarea datelor, etc.
 • Constituirea și funcționarea Consiliului local: evidența consilierilor; aducerea la cunoștința consilierilor a convocării ședințelor Consiliului local; remiterea spre comisiile de specialitate a materialelor supuse dezbaterii; întocmirea proceselor-verbale de ședință; pregătirea dosarelor speciale ale ședințelor (sigilate și semnate de cei în drept); evidența hotărârilor și a dispozițiilor primarului; aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general și comunicarea acestora celor insărcinați cu ducerea la îndeplinire.
 • Activitatea juridică: reprezentarea Consiliului local și a Primăriei în instanță, acte notariale etc.
 • Activitatea de stare civilă: înregistrări nașteri, căsătorii, decese, operare și comunicare diferite mențiuni în actele de stare civilă.
 • Autoritate tutelară și asistență socială: tutelă și curatelă; întocmirea dosarelor pentru indemnizații de naștere și alocații pentru copii nou-născuți; persoane vârstnice fără sprijin; copii în situații dificile; aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Asociații de locatari/proprietari: evidența asociații, comitete, comisii de cenzori, administratori; asigurarea consițiilor de atestare a administratorilor; sprijin control financiar.
 • Registrul agricol: completarea și operarea în registrul agricol a mișcărilor de efective; întocmirea dărilor de seamă statistice RAgr.; verificarea cererilor pentru eliberarea Certificatului de producător; urmărirea realizării măsurilor dispuse pentru prevenirea și limitarea eventualelor epidemii sau a epizooțiilor.

 Art. 9. Serviciul urbanism

 • Se intocmesc, se verifică și se elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize, certificate de intabulare, autorizatii de schimbare de destinatie, autorizatii de desfiintare, calculand taxa în functie de dispozitiile legale.
 • Redacteaza corespondenta către solicitanti, După verificarile în teren, supune aprobarii raspunsul respectiv și se ocupa de expedierea și urmarirea lor în timp.
 • Întocmește și verifică documentatiile tehnice pentru toate categoriile de lucrari aprobate pentru intocmire de către Consiliul Local Sighisoara ( PUZ, PUD, lotizari, amenajari zone verzi, parcari, accese, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii etc ), Urmărește executarea lucrarilor cuprinse în planul consiliului Local, acordand asistenta tehnica de specialitate cand este solicitat Serviciului Gospodarie.
 • Verifică și scoate extrase de carte funciara necesare Consiliului Local de la Judecatoria Sighisoara, biroul de carte funciara.
 • Verifică și avizeaza documentatiile tehnice necesare pentru dezmembrari, partajari, instrainari, intabulari imobile și alte documentatii ce necesita confruntari cu numerele topografice ( numerele de carte funciara ) existente la biroul de carte funciara.
 • Întocmește și verifică documentatiile tehnice necesare pentru dezmembrari, partajari, instrainari, intabulari imobile proprietatea Consiliului Local și ale altor solicitanti.
 • După autorizarea constructiilor în conditiile Legii 50/1991 și Legea nr. 453/2001, participa la trasarea fundatiilor constructiilor autorizate și receptia finala a lor.
 • Verifică pe teren documentatiile anexe depuse de cetateni pentru toate categoriile de lucrari prevazute de Legea 50/1991 și legea 453/2001, iar rezultatele se inscriu în caietul de control.
 • Controleaza evolutia , starea și stadiul fondului construit sau în curs de construire, în baza imputernicirilor primarului, precum și n baza legii 50/1991 și ale Legii 453/2001.
 • Inregistreaza toate actele repartizate serviciului și După rezolvare se scade din registrul de evidența
 • Constata și Întocmește procesele verbale de contraventie în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 și Legii 453/2001 , le transmite pentru aplicarea sanctiunii primarului sau viceprimarului, le inregistraza în registrul de contraventii , Urmărește incasarea lor în termen de 15 zile, iar în caz de neincasare în termen, se vor transmite prin adresa Serviciului de Impozite și taxe.
 • Anunta în scris beneficiarul autorizatiei de construire, în termen de 10- zile de la expirarea termenului de executie al lucrarii, stabilit prin autorizatia de construire, sa se prezinte pentru regularizarea taxei, stabileste taxa și incaseaza , iar în vaz de neincasare instiinteaza Serviciul Impozite și taxe.
 • Elibereaza planuri de situatie către solicitanti din baza de date existenta în reteaua de calculatoare a Primariei.
 • Ține evidența legislatiei aparute cu privire la monumentele istorice. Participa la controlul pe teren impreuna cu inspectorul pe zona al D.M.I., O.J.P.C.N. Mures. Întocmește referate cu privire la situatia monumentelor istorice.
 • Ține evidența tuturor monumentelor istorice, a propunerilor de clasificare a acestora, a lucrarilor ce s-au executat la acestea, inscriindu-le în fisierul de gestiune pe calculator.
 • Întocmește relevee, sectiuni, planuri de fatada, inscriindu-0le în fisa monumentului istoric.
 • Pentru zugraveli exterioare ale fatadelor efectuate la imobilele aflate în zona de protectie cu valoare istorica Sighisoara, participa la stabilirea nuantei adecvate de culoare, respectand vechea culoare inscrisa în fisa monumantului ( pentru cladiri clasificate monument istoric)
 • Ține evidența monumentelor istorice, a cimitirelor, firmelor , reclamelor, bannerelor publicitare etc.
 • Întocmește diferite rapoarte  și referate solicitate de Consiliul local, Consiliul Judetean, Inspectia de stat în constructii, de Directia Judeteana de Statistica și le supune avizarii.
 • Ori de cate ori este nevoie scoate din arhiva Primariei documentele sau documentatiile necesare
 • Întocmește arhiva serviciului în fiecare an.
 • Ține evidența nomenclaturii stradale.
 • Propune modalitati de imbunatatire a programelor de gestiune a bazei de date existente pe calculator și posibiltatea de completare cu date și elemente noi, atat din domeniul urbanismului, cat și a arhitecturii, monumentelor istorice și a legislatiei nou aparute.
 • Sesizeaza în scris I.C.S.I.C. Mures în momentul cand apar probleme de stabilitate și rezistenta a constructiilor.
 • Raspunde de elaborarea studiilor și executarea lucrarilor de reparare și restaurare a Cetatii Sighisoara și a celorlalte monumente istorice și de arhitectura aflate în zona.

Art. 10. Serviciul edilitar-gospodăresc

 • Ține legătura cu S.C. A.T.T. S.A. în ceea ce privește problemele de gospodărie comunală - apă și canal;
 • Ține legătura cu S.C. Schuster Ecosal S.R.L. - verificarea modului în care se derulează contractul de salubritate;
 • Încheiere contracte  în vederea achizițiilor de bunuri, lucrări, prestări servicii și le prezintă spre aprobare;
 • Obține documentațiile tehnice pentru diverse lucrări de gospodărie comunală;
 • Verificarea devizelor și situațiilor de lucrări executate de terți;
 • Face propuneri pentru lucrările de gospodărie comunală motivând necesitatera executării lor;
 • Eliberează de autorizații de sapături și urmărește lucrările de refacere;
 • Monitorizarea și soluționarea problematicii privind protecția mediului, igiena publică, fântâni publice;
 • Organizarera și desfășurarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, cu îndrumarera tehnică de specialitate a Inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă, în baza O.M.3536/1995;
 • Execută, cu secția Construcții reparații drumuri, lucrări de curățenie, întreținere, decolmatări ale cursurilor de apă aflate în administrare;
 • Rezolvă problemele de sguranță a circulației rutiere și pietonale, semnalizarer rutieră;
 • Asigură iluminatul public, semaforizare, iluminat decorativ și arhitectural;
 • Programează și urmărește  lucrările în regie proprie - note de comnandă, situații de lucrări;
 • Se preocupă de parcul auto propriu - starea tehnică , eliberarea foilor de parcurs, evidența combustibilului;
 • Întocmește programul de măsuri pentru iarnă - deszăpezire - antiderapant;
 • Intervine, cu ajutorul Secției Construcții - Reparații drumuri, în cazul producerii unor calamități naturale;
 • Execută, cu secția Construcții reparații drumuri, lucrări de întreținere și reparații la cimitire, parcări auto, parcuri și zone verzi, mobilier urban;
 • Urmărește realizarea lucrărilor de investiții în domeniul gospodăriei comunale;
 • Programează lucrări de curățenie a orașului, cu cetățenii , în baza O.U.G. 21/2002 și urmărește realizarea lor;
 • Întocmește programe de lucrări pentru școli, grădinițe, clădiri proprii, rețele;
 • Organizarea și aplicarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân în baza O.U.G.155/2001;
 • Întocmește documentații pentru obținerea finanțării și realizarea proiectelor din fonduri ale UE (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.);
 • Întocmește și urmărește programul de lucrări finanțat din Fondul special al drumurilor;
 • Face propuneri pentru bugetul propriu (bugetul pe programe);
 • Întocmirea proiecte de hotărâre și rapoarte de specialitate pentru ședințele Consiliului local;

Art. 11. Serviciul public de cadastru și agricultură

 • Participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului și asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • Efectueaza masuratori topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locala de aplicare a legii fondului funciar;
 • Întocmeste fisele de punere în posesie;
 • Constituie și actualizeaza evidența cadastrului imobiliar - edilitar al municipiului;
 • Constituie și actualizeaza evidența terenurilor care constituie domeniul public și privat al municipiului;
 • Delimiteaza exploatatile agricole din teritoriul administrativ al municipiului;
 • Face propuneri și avizeaza proiectele de organizare și functionare a exploatatilor agricole și aplica în teren elementele necesare pentru functionarea acestora - proiectarea și amenajarea de drumuri și de imbunatatiri funciare;
 • Urmaresc modul în care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora;
 • Furnizeaza date pentru completarea și tinerea la zi a registrului agricol;
 • Acorda consultanta și urmaresc aplicarea tehnogiilor adecvate.

Art. 12. Serviciul public administrarea patrimoniului:

 • În vederea gospodaririi patrimoniului public al orasului și a patrimoniului privat, serviciul are urmatoarele atributii :
 • Organizarea, coordonarea și administrarea parcarilor auto, a pietelor agroalimentare, a tirgurilor, parcurilor, spatiilor verzi, bazelor sportive și de agrement;
 • Administrarea pasunilor și a terenurilor agricole din proprietatea Consiliului local sau aflate în administrarea acestuia ;
 • Administrarea locuintelor și a spatiilor cu alta destinatie din proprietatea privata a Consiliului local ;
 • Face propuneri motivate pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului în domeniul  privat al acestuia și invers ;
 • Face propuneri pentru transmiterea în administrare către alte unitati a unor bunuri din proprietatea privata a Consiliului local, sau preluarea de către acesta a unor bunuri spre a fi administrate direct de Primarie ;
 • Întocmește proiecte de hotariri și rapoarte de specialitate în problemele privind administrarea domeniului public și privat al municipiului ;
 • Organizeaza licitatiile pentru inchirieri, concesionari, vinzari de bunuri și Întocmește actele și documentatia necesara ;
 • Întocmește contractele de inchiriere, concesionare, vinzare și le prezinta spre semnare celor indreptatiti ;
 • Administrarea rampei de gunoi industrial (material inert) și a rampei ecologice conform HCL/decembrie 2002 ;
 • Urmărește modul de intretinere și inlocuire a inventarului stradal ;
 • Organizeaza primirea, rezolvarea și predarea la arhiva a corespondentei adresate serviciului ;
 • Indeplineste și alte atributii stabilite prin lege, HCL sau dispozitii ale primarului .

Art. 13. Biroul relații cu publicul:

 • Relația cu mass-media: conferințe de presă, comunicate de presă, buletinul de informare "Primăria Sighișoara"
 • Popularizarea imaginii Sighișoarei: Album de prezentare, texte calendare, monografii etc.
 • Relația cu publicul: Centrul de Informare pentru Cetățeni - Registratură informatizată- Arhivă - Telefonul cetățeanului - Audiențe - Poșta civică
 • Aplicarea  O.G. 27/2001 privind petițiile - înregistrarea, urmărirea soluționării, transmiterea răspunsurilor și arhivarea petițiilor
 • Aplicarea Legii 544/2001 privind informațiile publice - Purtător de cuvânt - Furnizarea din oficiu a datelor prevăute de lege- înregistrarea și soluționarea solicitărilor de informații atât din partea presei cât și a cetățenilor.
 • Relația cu O.N.G.-urile: participare în Fundația "Elan Casa-Albert" - colaborări USAID, PCN, AMR, VERITAS, Tineri pentru Misiune, Organizația locală a Cercetașilor României "Floare de colț"
 • Cultură - evenimente - 1 Decembrie, Ziua Eroilor, Sărbători de iarnă, Simpozioane (Victor Jinga, Violența în familie etc.) - Festivalul Medieval, Festivalul de Muzică Academică, concerte de diferite facturi; coordonare unități de cultură.
 • Învățământ - Tineret: programul "Corn și lapte", programe de activitate, situația primirii rechizitelor și a numărului de clase și angajați etc.
 • Turism : amenajare și coordonare Centrul de Informare Turistică
 • Sport: legătura cu asociațiile și cluburile sportive din localitate

Art. 14. Biroul financiar - contabil:

 • Conduce evidența contabila privind incasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobate din bugetul local și din bugetul unitatilor autofinantate ,defalcate pe capitole,subcapitole,articole,alineate;
 • Urmărește incadrarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetul local pentru cheltuielile proprii și pentru unitatile autofinantate;
 • Urmărește incadrarea în cheltuielile bugetare aprobate alocate ordonatorilor tertiari de credite;
 • Întocmește lunar comunicarile de deschidere de credite către trezorerie pentru toate conturile de cheltuieli și notele justificative și de fundamentare ale sumelor utilizate pentru diverse cheltuieli;
 • Conduce evidența contabila a valorilor materiale, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor banesti ale bugetului propriu,precum și ale unitatilor autofinantate;
 • Pe baza documentelor justificative intocmite de compartimentele de specialitate,dispune intocmirea documentelor de plata către organele bancare,către agenti economici sau alte institutii publice ;
 • Executa operatii privind gestionarea mijloacelor banesti și a altor valori;
 • Efectueaza incasari în numerar de la persoane fizice sau juridice reprezentand contravaloarea produselor livrate,a serviciilor prestate,precum și numerarul reprezentand venituri ale unitatilor autofinantate;
 • Efectueaza eliberari de numerar pentu plata salariilor,a ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale.a ajutoarelor sociale;
 • Efectueaza plati reprezentand avansuri în numerar pentru cheltuieli de deplasare,cheltuieli de aprovizionare cu marfuri,cheltuieli de protocol;
 • Exercita controlul financiar preventiv propriu asupra operatiunilor patrimoniale,conform dispozitiilor legale;
 • Exercita controlul zilnic asupra operatiunilor de casa,precum și documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile;
 • Întocmește lunar balanta de verificare și contul de executie bugetara;
 • Întocmește trimestrial bilant contabil și dare de seama contabila;
 • Întocmește anual contul de incheiere a exercitiului bugetar;

Art. 15. Biroul impozite și taxe

 • Stabilirea, constatarea, controlul și urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, a amenzilor;
 • Verificarea datelor înscrise în declarația de impunere cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidențe specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum și cu cele din evidența contabilă a contribuabililor, după caz;
 • Inventarierea materiei impozabile care constă în identificarea tuturor obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, precum și a celorlalte elemente pe care se fundamentează calculul sau evaluarea impozitelor și taxelor locale la un moment dat.

Art. 16. Biroul executare creanțe:

 • Execută pe raza municipiului Sighișoara activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor fizice și juridice pentru realizarea impozitelor și taxelor locale neachitate în termen precum și alte creanțe ale bugetului local prin: notificare; somație; declanșare executare silită.
 • Ține evidența titlurilor executorii în Registrul de evidență a debitorilor supuși executării silite.
 • Colaborează cu alte Consilii locale în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile.
 • Solicită organelor de poliție să facă cercetări sau cere relații la organele fiscale, la instanțele judecătorești, în vederea soluționării dosarului de executare silită.
 • Colaborează cu organele de executare silită ale Ministerului de Finanțe în vederea identificării sediului / domiciliului debitorilor și a tuturor bunurilor urmăribile.
 • Solicită informații de la organele administrației publice centrale și locale sau de la orice persoane fizice sau juridice pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită.
 • Verifică cel puțin o dată pe an dacă debitorul a dobândit și alte bunuri sau are alte venituri decât cele asupra cărora s-a început executarea silită, atunci când prin poprire creanța este realizabilă pe o perioadă mai mare de doi ani.
 • Urmărește debitorul scăzut pentru cauza de insolvabilitate până la stingerea termenului de prescripție ( 5 ani ), verificând dacă a dobândit venituri sau bunuri urmăribile, după declanșarea insolvabilității.
 • Scade din evidența obligațiilor bugetare, urmărite care potrivit legii aparțin unui debitor declarat în stare de insolvabilitate, potrivit legii.
 • Efectuează operațiuni de compensare și înștiințează în scris pe debitor despre măsura compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii de compensare.
 • Execută și alte sarcini prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția primarului.

Art. 17. Biroul întreținere drumuri

 • Încheiere contracte  în vederea achizițiilor de bunuri, lucrări, prestări servicii și le prezintă spre aprobare;
 • Obține documentațiile tehnice pentru diverse lucrări de gospodărie comunală;
 • Verificarea devizelor și situațiilor de lucrări executate de terți;
 • Face propuneri pentru lucrările de gospodărie comunală motivând necesitatera executării lor;
 • Execută, cu secția Construcții reparații drumuri, lucrări de curățenie, întreținere, decolmatări ale cursurilor de apă aflate în administrare;
 • Programează și urmărește  lucrările în regie proprie - note de comnandă, situații de lucrări;
 • Întocmește programul de măsuri pentru iarnă - deszăpezire - antiderapant;
 • Intervine, cu ajutorul Secției Construcții - Reparații drumuri, în cazul producerii unor calamități naturale;
 • Execută, cu secția Construcții reparații drumuri, lucrări de întreținere și reparații la cimitire, parcări auto, parcuri și zone verzi, mobilier urban;
 • Urmărește realizarea lucrărilor de investiții în domeniul gospodăriei comunale;
 • Urmărește realizarea lucrărilor de curățenie a orașului, cu cetățenii , în baza O.U.G. 21/2002;
 • Întocmește programe de lucrări pentru școli, grădinițe, clădiri proprii, rețele;
 • Organizarea și aplicarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân în baza O.U.G.155/2001;
 • Întocmește documentații pentru obținerea finanțării și realizarea proiectelor din fonduri ale UE (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.);
 • Întocmește și urmărește programul de lucrări finanțat din Fondul special al drumurilor;
 • Face propuneri pentru bugetul propriu (bugetul pe programe);
 • Întocmirea proiecte de hotărâre și rapoarte de specialitate pentru ședințele Consiliului local;

Art. 18. Biroul administrativ

 • Rezolvă corespondența repartizată biroului;
 • Întocmește sinteze, rapoarte, informări solicitate de conducerea Primăriei, Consilulul local, județean sau Prefectură,
 • Întocmește proiectul de buget pe programe și obiective al biroului administrativ, în vederea elaborării proiectului de buget local
 • Asigură pregătirea, organizarea și desfășurarea licitaților (sau selecțiile de oferte) pentru lucrările de reparații, întreținere și achiziții;
 • Urmărește modul de executare pe faze al lucrărilor conform contractelor încheiate și al graficelor de lucrări stabilite;
 • Participă la recepția lucrărilor executate sau a bunurilor achiziționate pentru sediul Primăriei;  
 • Răspunde de inventarierea, casarea și declasarea bunurilor din patrimoniul Primăriei;
 • Răspunde de folosirea raționala, întreținerea și repararea obiectelor din inventarul de la sediul Primăriei;
 • Asigură securitatea bunurilor din inventarul de la sediul Primăriei;
 • Asigură realizarea curățeniei la sediul Primăriei;
 • Asigură realizarea și respectarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor - coordonarea Comisiei tehnice municipale de P.S.I.și a Serviciului Civil de pompieri din localitatea Hetiur;
 • Asigură aprovizionarea cu materiale de întreținere, piese de schimb, rechizite, inventar gospodăresc, etc., necesare (sediului) Primăriei;
 • Asigură și răspunde de paza sediului Primăriei și satul Hetiur;
 • răspunde de arhiva documentelor create în cadrul biroului și de predarea acestora la arhivele Primăriei;
 • Gestionează bunurile din sediul Primăriei, (există o magazie) intrări - ieșiri, realizarea tuturor operațiunilor specifice;
 • Asigură lucrările de întreținere pentru copiatoare, mașini de scris, calculatoare etc., materialele necesare reproducerii scrierilor și mașinilor de scris de la Primărie.
 • Sprijină și conlucrează cu compartimentul de specialitate în vederea realizării activitățiilor de protocol ale Primărei;
 • Asigură și răspunde de realizarea și verificarea Normelor de Protecția Muncii la sediul Primăriei și unitățiile subordonate.

Art. 19. Compartimente protecție civilă

Protecția civilă:

 • Asigură organizarea și încadrarea cu personal a Inspectoratului municipal de Protecție Civilă;
 • Organizează, conduce și controlează activitatea de protecție civilă din unitățile economice și instituțiile de pe teritoriul municipiului;
 • Organizează și conduce activitatea de pregătire a populației și salariaților prin exerciții, aplicații și alarmări publice;
 • Întocmește și actualizează documentele operative ale Inspectoratului municipal de protecție civilă;
 • Asigură prin colaborarea cu Oficiul Romtelecom și S.C. Electrica menținerea în stare optimă de funcționare a sistemului centralizat de alarmare;
 • Transmite comunicate și avertizări, prezintă informări și situații speciale pentru populație prin rețeaua locală de radio și televiziune;
 • Propune măsuri pentru realizarea protecției populației și a bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor de nimicire în masă,  obișnuite și a mijloacelor incendiare și în situații de calamități naturale, incendii și catastrofe de mari proporții;
 • Propune măsuri pentru evacuarea populației și a bunurilor materiale;
 • asigură organizarea și încadrarea cu personal a Comisiei municipale de Apărare împotriva Calamităților Naturale;
 • Centralizează și transpune într-o concepție unică Planul de Intervenție la Calamități și Catastrofe;
 • În baza hotărârilor Consiliului local, a dispozițiilor Primarului, ca șef al Protecției Civile, precum și a Precizărilor Inspectoratului județean de protecție civilă Mureș, transmite dispoziții către unitățile economice și instituțiile de pe teritoriul municipiului;
 • Elaborează rapoarte și informări pentru eșaloanele superioare.

Evidența militară:

 • Întocmește și ține evidența militară;
 • Asigură organizarea și desfășurarea activității de recrutare la Punctul de recrutare din Sighișoara, pentru întregul sector de evidență militară, împreună cu C.M.J. Mureș
 • Mobilizarea economică și pregătirea teritoriului pentru apărare
 • Întocmește și actualizează Caietul cu Situații Informative a municipiului;
 • asigură împreună cu celelalte compartimente funcționale ale Primăriei activitatea de mobilizare economică și rechiziții.

Documente secrete:

 • Asigură manipularea și depozitarea datelor, informațiilor și documentelor cu caracter Secret de Stat.

Art. 20. Compartiment audit intern

 • Elaborează norme metodologice sprecifice Primăriei municipiului Sighișoara cu avizul VCAAPI;
 • Elaboreaza proiectul planului annual de audit public intern;
 • Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de
 • Management financiar și control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;
 • Informeaza VCAAPI despre recomandarile neinsusite de către conducator, precum și despre consecintele acestora;
 • Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor și recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit public intern;
 • În cazul identificării unor regularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului;
 • Elaborează raportul anual al acitivtății de audit public intern;
 • Asigură auditarea tuturor activităților desfășurate în cadrul primăriei municipizului Sighișaora, inclusiv a instituțiilor din subordine, precum și a pesroanelor juridice pe linia utilizării fondurilor publice în baza finanțării Primăriei, atât din punct de vedere a formării și utilizării fondurilor publice cât și a administrării patrimoniului public;
 • Auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • angajamente bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  • plățile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • vînzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-terioariale;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță precum și a facilităților acordate la încasarea acestor
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luarea decizilor;
  • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sisteme informatice;
 • Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor în mod obiectiv și independent, conform prevederilor Legii nr.672/24 decembrie 2002 privind auditul public intern și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.
 • Răspunde de nedivulgarea de date, fapte sau situații pe care le-a constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern;
 • Sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat;
 • Au obligația perfecționării cunoștințelor profesionale;
 • Au obligația respectării prevederilor codului privind conduita etică auditului intern.
 • Execută și alte sarcini prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția primarului.

Art. 21. Compartiment informatică

 • Întreținerea și adaptarea rețelei de date;
 • Administrarea rețelei de date;
 • Crearea de programe necesare îndeplinirii atribuțiilor compartimentelor de specialitate și adaptarea celor existente în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Gestionarea bazelor de date;
 • Gestionarea Hardware și Software în vederea menținerii compatibilității sistemului;
 • Întreținerea tehnicii de calcul

Art. 22. Compartiment de control,  autorizare
I. Autorizare

 • Acordă asistentă de specialitate la solicitarea persoanelor fizice și agenților economici, privind formalitățile necesare pentru obținerea autorizațiilor de funcționare;
 • Verifică pe teren îndeplinirea condițiilor care stau la baza eliberării autorizațiilor de funcționare pentru persoane fizice, asociații familiale și agenții economici de pe raza municipiului Sighișoara;
 • Întocmește avizele de principiu necesare obtinerii autorizatiilor și avizelor care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare, de către Primarie, agentilor economici care desfasoara o anume activitate intr-un anume loc;
 • Întocmește autorizatiile de functionare pentru persoane fizice, asociatii familiale și agenti economici care desfasoara activitatea în municipiu și în pietele municipiului;
 • Urmărește vizarea anuala a acestor autorizatii eliberate cu perceperea taxelor aferente, iar în cazul   nerespectarii acestora face demersurile necesare pentru retragerea și anularea autorizatiilor de functionare;
 • Pentru o dezvoltare ordonata și echilibrata a activitatilor comerciale, de alimentatie publica și prestari servicii în municipiu sau în urma verificarilor în teren poate propune avizarea documentatiilor tehnice privind profilarea unitatilor comerciale precum și schimbarea profilului de activitate al unitatilor existente;
 • Solutionare și intocmire corespondenta curenta privind activitatea de autorizare;
 • Actualizarea bazei de date privind:
  • evidența agentilor economici autorizati sa desfasoare o anume activitate intr-un anume loc;
  • evidența persoanelor fizice și a asociatiilor familiale autorizate de către Primarie;
  • evidența agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati de comert în pietele municipiului;
 • Gestionarea formularelor de autorizatii care au regim special ce se elibereaza persoanelor fizice și asociatiilor familiale, precum și autorizatiile de functionare eliberate agentilor economici pentru desfasurarea unor activitati intr-un anume loc;
 • Preschimbarea autorizatiilor de functionare eliberate persoanelor fizice și asociatiilor familiale (conform Legii nr.507/2002);
 • Preschimbarea autorizatiilor de functionare eliberate agentilor economici sa desfasoare o anume activitate inr-un anume loc (conform Legii nr.650/16.12.2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor de piata);

II. Contolul activitatii economice

 • Verifică daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege și daca desfasoara activitati comerciale în locurile și cu respectarea obiectului activitatii inscris în autorizatia de functionare sau în actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse în licente; verifică valabilitatea autorizatiilor emise de compartiment.
 • Controleaza igiena și salubritatea localurilor publice și a produselor alimentare puse în vanzare pentru populatie, sesizand, daca este cazul, Politia sanitara sau Politia sanitar-veterinara;
 • Interzice livrarea, preluarea și punerea în vanzare a marfurilor depreciate calitativ;
 • Verifică pe teren declarațiile agenților economici privind încadrarea pe tipuri a unitaților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, conform actelor normative în vigoare și poate lua masurile prevazute de acestea (H.G.R. nr.843/1999);
 • Efectuarea în colaborare cu organele de politie, financiare, sanitare, oficiul județean de protectia consumatorilor și alte organe de control de specialitate a controlului asupra activității comerciale și de prestări servicii desfășurate de agenții economici indiferent de forma de organizare și de caracterul proprietății pe raza intregului municipiu;
 • Analizează și ia măsuri împreună cu alte organe de specialitate la sesizările de concurență neloială din activitățile de comerț și de prestări servicii; În vederea protejării populației împotriva unor activităti comerciale ilicite poate lua măsuri în temeiul Legii nr.12/1990 și a O.G. nr.99/2000 aprobata prin Legea nr.650/2002;
 • Raspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizarile, propunerile și reclamatiile în probleme legate de activitatea de control a agentilor economici;
 • Primeste și inainteaza spre solutionare instantelor judecatoresti, contestatiile la procesele verbale de contraventie;
 • Preluarea atributiilor Primarului prevazute de art.68 din Legea nr.215/2001 și care pot fi delegate  în conformitate cu prevederile acestei legi, precum și informarea în timp util despre situatiile în fapt constatate.

III. Alte activitati

 • Întocmire / urmărire cereri în registrul de intrare-ieșire al compartimentului și cel al registraturii Primariei prin programul de circulatie al documentelor;
 • Efectuează îndosarierea actelor și le predă la arhivă;
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din Primarie avand tangenta cu activitatile comerciale și de prestari servicii;
 • Întocmește sinteze, rapoarte, informări solicitate de organul de decizie al Consiliului local, Consiliului Județean sau Prefectură (după caz);                                                                                

Art. 23. Compartiment resurse umane

 • Întocmește și supune spre aprobare statele de functii ale Primariei, institutiilor și serviciilor publice apartinatoare și asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I și grav;
 • Calculeaza salariile în baza fiselor de evaluare a performantelor profesionale;
 • Întocmește statele de plata pentru personalul Primariei, al institutiilor și serviciilor publice apartinatoare și asistentii personali ai persoanelor cu handicap gradul I și grav;
 • Întocmește fisa fiscala pentru persoanele pentru care Întocmește statele de plata;
 • Întocmește rapoarte de specialitate și proiecte de hotarari pentru toate problemele privind resursele umane;
 • Întocmește rapoartele statistice lunare și trimestriale privitoare la problemele de personal și salarizare;
 • Întocmește dosarele personale pentru functionarii publici și angajatii contractuali;
 • Întocmește documentatiile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea  functiilor publice și posturilor vacante din cadrul institutiei și unitatilor apartinatoare;
 • Întocmește situatiile lunare privind salariile și le supune spre avizare Trezoreriei;
 • Ține legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici și Întocmește toate situatiile solicitate de aceasta, referitor la functionarii publici;
 • Întocmește, completeaza și pastreaza carnetele  de munca ale personalului Primariei, al institutiilor și serviciilor publice  apartinatoare și asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gr.I  și grav.
 • Întocmește proiectele contractelor de munca și le prezinta spre aprobare conducatorului institutiei;
 • Întocmește scadentare pentru urmarirea vechimii în munca și acordarea sporului de vechime în transele stabilite de lege;
 • Întocmește situatiile privind recuperarea cheltuielilor de personal în baza O.G.35/1997 (angajati la primul loc de munca) precum și pentru personalul angajat cf. Legii nr.76/2002;
 • Întocmește formalitatile necesare privind incheierea conventiilor civile și salariile acestora;
 • Întocmește dosarele privind pensionarea de boala sau la limita de varsta;
 • Redacteaza  adeverintele cu referire la probleme de resurse umane și salarizare;
 • Întocmește foaia colectiva de prezenta pentru personalul Primariei, în baza condicii de prezenta;
 • Urmărește planificarea și efectuarea concediilor de odihna;
 • Ține evidența mandatelor de executare conf.Legii nr.82/1999.

Art. 24. Compartiment relații externe:

 • Pregătește acțiunile și întocmirea documentației necesare pentru stabilirea de relații între municipiul Sighișoara și alte localități din străinătate.
 • Pregătește corespondența cu orașele înfrățite.
 • Asigură traducerea convorbirilor, documentelor, corespondenței redactate în altă limbă decât cea română.
 • Asigură transmiterea corespondenței și răspunsurile la diverși destinatari din străinătate.
 • Ține evidența și păstrează documentațiile colaboratorilor internaționali ai Primăriei.
 • Completează cererile de finanțare și întocmește proiecte, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană pentru promovarea înfrățirilor urbane.
 • Pregătește primirea și însoțirea delegațiilor sosite la Primăria Sighișoara.
 • Asigură primirea și cazarea invitaților externi, participanți la manifestările organizate de Primărie sau aflați în vizită.
 • Efectuează comenzi pentru asigurarea materialelor necesare la manifestările organizate de Primărie, în limita resurselor alocate, și întocmește rapoarte privind destinația sumelor alocate.
 • Asigură transmiterea invitațiilor cu ocazia diverselor manifestări.
 • Asigură transmiterea felicitărilor, din partea Primarului municipiului, cu ocazia diverselor sărbători.
 • Are și alte atribuții în interesul comunității locale, conform dispozițiilor primarului