Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
organizează la data de 15 FEBRUARIE 2023 – proba scrisă 

CONCURS/EXAMEN
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Impozite și Taxe – Direcția Economică

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 h/săptămână.

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
-    Probă scrisă;
-    Interviu.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, în perioada 16.01.2023 până în data de 06.02.2023;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 15.02.2023, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
- Data și locul organizării interviului: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.
Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
       - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
       d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; (model la sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro);

Bibliografie generală: 
1. Constituția României, republicată.
2. Titlurile I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 Tematică:

1)Drepturile și libertățile fundamentale;  
Îndatoririle fundamentale.
2) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;  
Dispoziții generale;  
Statutul funcționarilor publici;
Dispoziții generale;  
Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  
Drepturi și îndatoriri;  
Cariera funcționarilor publici;  
Acorduri colective. Comisii paritare;
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  
Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu;
Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu.
3) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
4) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;  
Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
5) Codul Fiscal:
Dispoziții generale;
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
Impozitul pe teren şi taxa pe teren;
Impozitul pe mijloacele de transport;
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
Impozitul pe spectacole;
Scutiri și sancțiuni.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 06.02.2023, inclusiv, ora 15,30.                             
Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                

                                                                                                 PRIMAR,
                                                                                            Ioan-Iulian Sîrbu