Domino

M U N I C I P I U L    S I G H I Ş O A R A 

organizează în data de 13.05.2022 – proba scrisă

C O N C U R S

de promovare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacantă:
-    Arhitect Șef în cadrul Direcției Arhitect Șef;

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
- Selecția dosarelor se va  face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-  proba scrisă: 13.05.2022, ora 10,00;
- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile de participare la concurs:
• Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 483, alin. (2) lit. ”a” – ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I;
• să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
• să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării funcţiei publice, şi anume: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, conform art. 36 ^1, lit. ”b” din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritiriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
• să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie / Tematică:
-   Constituția României, republicată - integral;
     - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
         - partea I, Titlul III – Principii generale aplicabile administrației publice, art. 6 -13;
- partea a Vl-a,  Titlul I – Dispoziții Generale și Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 - Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare - integral;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare - integral;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare - integral;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologoce de aplicare a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborareşi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaboraea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificarile ulterioare - integral;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare - integral;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral.

Atribuțiile postului:
1.    Coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism de pe teritoriul administrativ al municipiului, cu respectarea hotărârilor consiliului local în domeniu;
2.    Organizează, coordonează, îndrumă și răspunde de întreaga activitate a Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
3.    Stabilește obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță pentru departamentele din subordine în vederea realizării obiectului de activitate al aparatului de specialitate al primarului;
4.    Repartizează structurilor funcționale din subordine, pe cale ierarhică, corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;
5.    Semnează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/desființare, avizele de amplasare și avizele administrației locale, după verificarea documentațiilor sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile legislației specifice și a documentațiilor de urbanism aprobate, precum şi celelalte documente din competenţa de emitere a Direcției Arhitect Șef;
6.    Elaborează şi coordonează documentații de urbanism ale UAT-ului, după caz, prin dispoziția primarului;
7.    Colaborează cu toţi factorii implicaţi în activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism - Consiliul Local, Consiliul Judeţean, agenţi economici, organizaţii şi organisme neguvernamentale;
8.    Coordonează şi colaborează la întocmirea programului de dezvoltare urbană, de câte ori este  cazul şi urmăreşte implementarea acestora;
9.    Verifică documentaţiile P.U.Z, P.U.D. şi P.U.G. şi răspunde de procedurile de avizare şi aprobare a acestora de către Consiliul Local, urmăreşte punerea lor în aplicare;
10.    Coordonează activitatea de actualizare a P.U.G. și R.L.U. aferent al municipiului Sighișoara;
11.    Răspunde şi coordonează activitatea de disciplină în construcţii, prin compartimentul de specialitate;
12.    Coordonează şi răspunde de corectitudinea  emiterii actelor, adeverinţelor din domeniul urbanismului, autorizaţiilor în construcţii, notării sau rectificării la oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
13.    Ţine la zi harta municipiului și evidența tuturor documentelor de urbanism: P.U.Z. şi P.U.G; 
14.    Inițiază şi coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea documentațiilor de urbanism. Avizează și propune spre aprobare Consiliului Local documentațiile de urbanism;
15.    Informează Consiliul Local și Primarul despre măsurile ce trebuiesc luate pentru materializarea documentațiilor de urbanism, urmărește punerea în aplicare a acestora, a strategiei de dezvoltare integrată și a politicilor urbane;
16.    Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism;
17.    Susține proiectele de hotărâri în fața Comisiei de Urbanism și a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local;
18.    Participă la ședințele Consiliului Local al municipiului unde sunt supuse spre aprobare materialele legate de domeniul de activitate al Direcției;
19.    Face propuneri pentru emiterea dispozițiilor Primarului în probleme specifice activității;
20.    Inițiază și coordonează organizarea de concursuri de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului învederea asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a mediului construit;
21.    Asigură, în colaborare cu Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene, elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile legale de încredințare, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării și recepționarea acestora;
22.    Asigură colaborarea cu Ministerul Culturii în probleme ce țin de gestionarea zonei protejate cu valoare mondială (UNESCO) și a zonei de protecție în conformitate cu PUZ- ”Zonă protejată cu valoare istorică”;
23.    Cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
24.    Asigură colaborarea cu Inspectoratul de Stat în Construcții;
25.    Identifică spaţii care se pretează la amenajarea de parcuri şi zone de agrement şi le promovează spre amenajare în  baza unor documentații de urbanism;
26.    Participă cu reprezentanţi la toate acţiunile privind problemele de urbanism şi autorizarea în construcţii;
27.    Asigură consultanţă şi asistenţă de specialitate în situaţia unor imobile cu probleme de rezistenţă şi stabilitate, respectiv se asigură de calitatea cadrului urban construit prin conservarea caracterului estetic-arhitectural al clădirilor;
28.    Evaluează performanțele profesionale individuale ale șefilor de serviciu din subordine și contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;
29.    Dispune măsuri de eficientizare a activității pentru personalul din subordine;
30.    Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;
31.    Asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și operaționale de la nivelul structurii precum și implementarea standardelor de control intern managerial și urmăresc ca întreg personalul din subordine să le cunoască și să le respecte;
32.    Gestionează arhivarea corectă a tuturor documentelor rezultate din activitatea structurilor din subordine și respectă modalitatea de păstrare și predare a documentelor la compartimentul de arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
33.    Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi PSI conform anexei nr. 1
34.    Atribuții privind aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 600/2018, pentru aprobarea codului  controlului intern/managerial al entităților publice;
35.    Participarea la cursuri de perfecţionare; 
36.    Îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de către Primar.

Documente necesare - Dosarul de înscriere la concursul de promovare 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 53 sau pe www.primariasighisoara.ro);  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretatul comisiei de concurs.
h) cazierul administrativ;  
i) dosar plic.

Observații:
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
-    funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
-    nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 
-    temeiul legal al desfăşurării activităţii, 
-    vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor, documentul prevăzut la litera h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 13.04.2022 - 02.05.2022.      
              
Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, Șușu Adina - Daniela – inspector superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 128, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

                                         PRIMAR,
                                          Ioan - Iulian SÎRBU