Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 

organizează  la data de 25.11.2021, proba scrisă

C O N C U R S 

de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante:

-    Referent II în cadrul Compartimentului Registratură și arhivă – 1 post

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
La toate concursurile organizate de Municipiul Sighișoara, în această perioadă, vor putea participa exclusiv:
– candidaţii care sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
– candidaţii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
– candidaţii care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore;
– candidaţii care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore.
Termenele se calculează la data susţinerii probei de concurs.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

  Referent II – 1 post
- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- vechime în muncă 1 an.

Probele stabilite pentru concurs:
- proba practică de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu” 
- probă scrisă;
- interviu.

BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de REFERENT II în cadrul Compartimentului Registratură și arhivă – Serviciul Administrație Publică Locală
Bibliografie generală

- Constituția României, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică/Tematică:
- Constituția României, republicată – integral;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Partea I (Titlul I, Titlul II, Titlul III); Partea III (Titlul I – Titlul III, Titlul V - Capitolul I) și art. 549 - 579 cu referire la personalul contractual;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Titlul I (Capitolul I); Titlul II (Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V: Secțiunea 1, 2, 3 și 4); Titlul XI (Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V); 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- O.G. nr.  27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
-    Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 15.11.2021, ora 15,30;
-    Proba practică de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu” – 24.11.2021, ora 10,00 
-    Probă scrisă: 25.11.2021 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;
-    Interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
Candidații declarați ”respins” pot depune constestații la rezultatul probei practice în termen de 1 oră de la afisarea acestora;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului;
Soluționarea contestațiilor la proba practică se soluționează de către expertul I.T. desemnat, în termen de 1 oră, începând din momentul încetării perioadei de depunere a contestațiilor;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise și a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria-Angela, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

                                      

                                                                      PRIMAR,
                                                                        Ioan - Iulian SÎRBU