Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 

organizează în data de 23.07.2021 – proba scrisă

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante:
-    consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor;
-    consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală;

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
- Selecția dosarelor se va  face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-  proba scrisă: 23.07.2021, ora 10,00;
- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.   

Condiții specifice: 
Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor:

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență drept sau domeniul de licență științe administrative sau domeniul de licență informatică;
-    Vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-    Cunoștiințe de operare PC, nivel mediu, dovedite prin documente emise în condițiile legii.

Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea procedurilor administrative – Serviciul Administrație Publică Locală:

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau domeniul fundamental științe umaniste și arte.

Bibliografie generală: 
-    Constituția României, republicată;
-    Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bibliografie specifică:
Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor:
-    Ordonanța de urgență nr. 97/2005 din 14 iulie 2005 *** Republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea  nr. 295/2021 din 10 martie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
-    Hotărârea nr. 64/2011 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanța nr. 84/2001 din 30 august 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanța nr. 2/2001 din 12 iulie 2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:
Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor:

-    Constituția României, republicată - integral;
-    Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 
-    Ordonanța de urgență nr. 97/2005 din 14 iulie 2005    *** Republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
-    Hotărârea  nr. 295/2021 din 10 martie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil - integral;
-    Hotărârea nr. 64/2011 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare – art. 131-art. 137, art. 147- art. 163;
-    Ordonanța nr. 84/2001 din 30 august 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
-    Ordonanța nr. 2/2001 din 12 iulie 2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, 3, 5, 7,  8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28;

Tematică:
Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local și Monitorizarea procedurilor administrative – Serviciul Administrație Publică Locală:

-    Constituția României, republicată - integral;
-    Partea I - titlul I, titlul II și titlul III, Partea III – titlul I, titlul II, titlul III și titlul V (capitolele I, III, IV și VIII), Partea VI – titlul I și titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
-    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 72 sau pe www.primariasighisoara.ro);  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară (nu este cazul);  
i) cazierul judiciar;  
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 23.06.2021 - 12.07.2021.                
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.         
Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, Șușu Adina-Daniela – inspector superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro


                                         PRIMAR,
                                          Ioan - Iulian SÎRBU