Domino

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează în data de 02.11.2021 – proba scrisă

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante:

•    referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local;
•    inspector, clasa I, grad profesional superior cadrul Compartimentului Relația cu Unități Școlare și Zone Verzi – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local;

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Piața Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
-   proba scrisă: 02.11.2021, ora 10,00;
-  interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice: 
•    Pentru funcția publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local:

-    studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna.
-    Vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

•    Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relația cu Unități Școlare și Zone Verzi – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local:

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Științe sociale, ramura de știință: Științe administrative, specializarea: Administrație publică sau domeniul de licență: Economie sau domeniul fundamental: Științe umaniste și arte;
-    Vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografie generală: 
1. Constituția României, republicată; integral;
2. Titlurile I și II din partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul     administrativ, cu modificările și completările ulterioare; integral;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; integral;

Bibliografie specifică/tematică
Pentru funcția publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local:
1.    Legea nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006    *** Republicată - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare - integral
2.    Ordinul nr. 82/2015 din  9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor - integral
3.    Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005, privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare - integral

Bibliografie specifică/tematică
Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relația cu Unități Școlare și Zone Verzi – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local:

1.    Legea nr. 1/2011 din  5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și  completările  ulterioare - integral
2.    Legea  nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995    *** Republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare - integral
3.    Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991    *** Republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare - integral
4.    HG  nr. 343/2017 din 18 mai 2017, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - integral
5.    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - integral

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (sediul instituției – camera 72 sau pe www.primariasighisoara.ro);  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară (nu este cazul);  
i) cazierul judiciar;  
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul f) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada 01.10 – 20.10.2021.

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina - Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane - Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro”

                                                                                                                                       PRIMAR,
                                                                                                                                Ioan - Iulian SÎRBU