Domino

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al  Municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022,

                                            a doua sesiune de selecție

 

Autoritatea finanțatoare Municipiul Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, cod fiscal 5669309, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771278, e-mail: primaria@sighisoara.org.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerea de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul Învățământ și domeniul Cultură, Recreere și Religie – pentru subdomeniul Tineret.

1.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul Învățământ și domeniul Cultură, Recreere și Religie – pentru subdomeniul Tineret, pentru a doua sesiune a anului 2022, este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

2. Sursa de finanțare și valoarea totală aprobată: bugetul local al Municipiului Sighișoara – 40.000 lei (domeniul Învățământ - 30.000 lei; subdomeniul Tineret din cadrul domeniului Cultură, Recreere și Religie - 10.000 lei).

3. Durata proiectelor: de la atribuirea contractelor până la data de 15 decembrie 2022.

4. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 19 septembrie 2022, ora 15:30.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Registratura Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7, jud. Mureș. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune într-un exemplar original, îndosariat, cu numerotarea fiecărei pagini, pe care se va specifica numele aplicantului și numărul de file conținut, potrivit normelor din ghidul solicitantului care pot fi consultate și pe site-ul Municipiului Sighișoara la adresa www.primariasighisoara.ro, secțiunea FINANȚĂRI NERAMBURSABILE.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 20 septembrie - 22 septembrie 2022.

7. Solicitanții au dreptul de a formula contestații și de a le depune la sediul autorității finanțatoare în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință/afișarea proiectelor câștigătoare.

8. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 153/10.08.2022.

 

 

 

                                                                                    Municipiul Sighișoara,

                                                                                 Primar, Ioan - Iulian Sîrbu