Regulament

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

I. PRINCIPIUL DE BAZĂ

   Bugetarea participativă creează cadrul unei relații de parteneriat între administrația publică și cetățeni, în vederea  implicării acestora  în mod activ, prin idei, sugestii, propuneri, la îmbunătățirea calității vieții la nivelul comunităţii locale. Cetăţenii sunt astfel încurajaţi să se implice în procesul de luare a deciziilor privind priorităţile de investiţii de interes local, cu finanţare de la bugetul local.
Astfel, bugetarea participativă devine un instrument important în activităţile administraţiei publice de dezvoltare socio-economică locală, imprimând calitate şi transparenţă procesului decizional, atât în conceperea, cât şi în implementarea programelor şi strategiilor de dezvoltare locală.

II. CADRUL LEGAL

Codul administrativ;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, republicată cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


III. SCOP ȘI OBIECTIVE

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general pentru selecționarea proiectelor de interes public inițiate de către cetățeni prin implicarea lor directă în cadrul procesului de bugetare participativă.
Procesul de bugetarea participativă este unul orientat către cetățeni iar obiectivele sale principale sunt:

Crearea unui mecanism de comunicare online în vederea creșterii  gradului de implicare a cetăţenilor la nivelul decizional, respectiv promovarea dialogului şi colaborării  între  administratia publică locală – cetăţean, un act de informare, consultare, analiză şi luare în considerare a intereselor comune.
Creşterea rolului  şi importanţei administraţiei publice locale în viaţa cetăţenilor, adaptarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, stabilirea priorităţilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în Municipiul Sighișoara.
Creşterea capacităţii locale de a identifica nevoile comunitare şi de a lua decizii in folosul satisfacerii acestora.
Motivarea cetățenilor pentru a se implica în procesul decizional la nivel local, în vederea creşterii gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană.
Consolidarea democrației, administrația și publicul dezbat împreună probleme, identifică și propun soluţii și alternative, un dialog de pe poziții de colaborare între administrație și public, bazat pe cunoaștere, responsabilitate şi reciprocitate.
Creșterea transparenței activității administrației publice locale.
Extinderea comunicării interactive, prin aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, mediul online fiind forma cea mai accesibilă majorității cetățenilor în dorința de informare și comunicare a problemelor întâmpinate.

  IV. DOMENIU DE COMPETENŢĂ

 Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele de competenţă ale Municipiului Sighișoara, pentru domeniile de interes nominalizate în prezentul regulament.

 V. PERSOANELE CARE POT APLICA

  Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Municipiul Sighișoara. 
  Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea Municipiului Sighișoara și au împlinit vârsta de 18 ani. 
   Pentru a depune o propunere de  proiect, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platforma  https://implicat.sighisoara.org.ro/  
  Prin excepție, cetăţenii care nu au acces la internet,  pot depune propuneri de proiecte direct la registratura Municipiului Sighișoara.  În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Sighișoara.
  

VI DOMENII DE INTERES
Infrastructură stradală: asfaltare/întreţinere alei, străzi;
Spaţii verzi şi locuri de joacă (înfiinţare, amenajare, reparare, întreţinere);
Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei (îmbunătățirea căilor de acces, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video);
Amenajare spaţii publice (mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare);
Infrastructură de sănătate;
Infrastructură culturală;
Infrastructură socială;
Infrastructură sportivă;
Infrastructură de educaţie;
Smart city.


VII. BUGETUL PROIECTELOR

Valoarea bugetului estimativ propus, anual, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de ­­200.000 lei, inclusiv TVA.
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 lei, inclusiv TVA.
 Anual, prin bugetarea participativă, numărul proiectelor selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Sighișoara pentru acel exercițiu bugetar.
Primăria Municipiului Sighișoara își rezervă dreptul de a opera modificarea valorii bugetului propus, în funcție de situațiea economică anuală a acestuia.

VIII. PROIECTE ELIGIBILE

      Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă propunerile de proiecte trebuie să fie de competența Municipiului Sighișoara, să nu contravină reglementărilor prezentului Regulament sau a altor prevederi legale în vigoare, să nu genereze cheltuieli de mentenanţă şi funcţionare importante şi să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

să fie în interesul colectivităţii locale, să nu vizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică, să se refere la investiții publice (proiecte noi, modernizări, reparații, etc.);
să aibă caracter de unicitate, prin aceasta se vor încuraja ideile noi, abordările diferite, inovarea şi creativitatea, respectiv, măsura în care proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.);
să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Sighișoara şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Sighișoara, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile propunerile de proiecte care fac referire la dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituţii publice);
să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
în cazul în care Municipiul Sighișoara are un proiect similar în curs de realizare/implementare/în curs de derulare, acesta va avea prioritate în fața celui propus;
să fie delimitat zonal;
completarea anexei I parte din acest regulament;
să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
rezultatul obținut în urma implementării proiectului trebuie să aducă noutate, inovare şi schimbare;
nu vor fi luate în considerare propunerile care nu sunt conforme cu formularul de proiect;
similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect;
în ceea ce privesc fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, JPG,  PNG,  dimensiunea fişierelor anexate să nu depăşească 10 MB;
proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea comisiei, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice;
propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Sighișoara, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor;
în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.


IX. MODALITATEA DE INSCRIERE

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Sighișoara cuprinde următoarele etape:
1.Înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma online https://implicat.sighisoara.org.ro/.  Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Prin excepție, cetățenii care nu au acces la internet vor depune propunerile de proiect direct la Registratura Municipiului Sighișoara. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Sighișoara.
2.Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite, prin intermediul platformei https://implicat.sighisoara.org.ro/. Întrebările suplimentare privind propunerile de proiecte se transmit prin intermediul secțiunii „Contact” de pe platformă, iar răspunsul va fi transmis potențialului deponent prin e-mail.
In vederea depunerii proiectului, se vor completa următoarele informaţii regăsite în cadrul fișei de proiect, respectiv: 
   Titlul proiectului:
•să fie concis; 
   Domeniul în care se va înscrie proiectul
•se va specifica domeniul în care se va înscrie proiectul;
•în cazul în care propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru un singur domeniu, respectiv sa aleaga domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/important; 
   Descrierea proiectului
•formularea problemei trebuie să fie detaliată;
•specificarea nevoilor identificate;
•descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului;
   Localizarea proiectului
•prin adresă, hartă, zonare, ilustrații foto etc.
   Durata estimată a proiectului
•estimarea duratei de implementare a proiectului;
   Beneficiarii proiectului
•specificarea beneficiarilor proiectului
   Buget estimat
•se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului;
•va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață etc.
   Documente ataşate
•deviz estimativ, fotografii, grafice/schiţe, planuri PUZ, alte documente suport
 Inițiatorul propunerii de proiect și datele de identificare ale acestuia.

 X. CALENDAR

  Calendarul campaniei va cuprinde 6 etape care se vor derula astfel:

Perioada de depunere a proiectelor: 1 martie – 2 aprilie;
 Perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor: 3 aprilie – 5 iunie
 Data afișării/publicării pentru Lista cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse: 6 iunie – 20 iunie 
Perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile: 21 iunie - 20 iulie
Data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte câștigătoare: 15 septembrie
Perioada de implementare a proiectului/proiectelor câștigătoare va fi în anul bugetar subsecvent anului în curs.


XI. ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE


1.Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către o comisie numită prin Dispoziţie de primar, formată din cel puţin un reprezentant ale următoarelor departamente: 
•Serviciul Relații Publice și Comunicare;
•Serviciul Evidența Patrimoniului și Fond locativ;
•Direcția Arhitect Șef
•Biroul buget, contabilitate, salarizare;
•Serviciul Adm.Publică Locală;
•Biroul Juridic;
•Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local
•Serviciul achiziții investiții, fonduri europene;
•Cinci consilieri locali aleși prin vot;
•Coordonare: Viceprimar-Burghelea Ioan Bogdan

      Atribuțiile comisiei:
      Monitorizarea procesului de bugetare participativă, evaluarea și validarea propunerilor – atât din punct de vedere financiar si cât și legal.
 În urma analizei efectuate de către comisie, se va stabili lista proiectelor eligibile. În situația în care se consideră necesar, comisia poate solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea. De asemenea, reprezentanții comisiei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect. Pentru proiecte similare, cu acordul deponenților, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi). Toate proiectele declarate eligibile urmând să fie supuse votului cetățenilor.
 Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot. Fiecare persoană al cărei proiect declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris care să cuprindă motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. 
2. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul https://implicat.sighisoara.org.ro/.
3. Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Sighișoara.

XII. VOTUL PROIECTELOR

1.Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative https://implicat.sighisoara.org.ro/. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.
2.Votul este restricţionat la teritoriul Municipiului Sighișoara. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Sighișoara și să permiteți accesul la locația dumneavoastră; fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărui domeniu de interes.
3.Platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/. colectează date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.
4.Selecția proiectelor este realizată în funcție de numărul de voturi. În cazul în care două sau mai multe proiecte aferente aceluiași domeniu de interes  au obținut un număr egal de voturi, departajarea se va face printr-o nouă sesiune de vot, ce va fi anunțată pe platformă.
5.Eventualele modificări ale  calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/.
6.Rezultatul votului va fi afişat pe platformă.

XIII. PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE

1.Vor fi implementate proiectele  cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). 
2.Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte. Proiectele vor fi implementate în funcție de bugetul estimat.
3.Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul bugetar subsecvent anului în curs. 

XIV. CONDIŢII UTILIZARE PLATFORMĂ

1.Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetarii participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică, şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.
2.Municipiul Sighișoara îşi rezervă dreptul de a revizui condiţiile de utilizare a platformei, prin actualizarea/modificarea acesteia; vizitarea acestei platforme oferă posibilitatea de a lua la cunoştinţă orice modificare survenită, astfel, utilizatorii devin răspunzători de cunoaşterea şi conformarea cu noile modificări.
3.Utilizarea platformei este condiţionată de înregistrarea şi acceptarea prealabilă a condiţiilor de utilizare a platformei, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru crearea contului. Municipiul Sighișoara, poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că utilizatorul a furnizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte accesul pe platformă într-un mod neconform cu uzanţele normale.
4.Orice informații puse la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/ (CNP, nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa domiciliu) vor fi stocate şi prelucrate conform prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor şi vor avea la bază consimțământul dumneavoastră.
5.Platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/ asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
6.Platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/  prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
7.Platforma https://implicat.sighisoara.org.ro/  nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
8.Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
9.Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local Sighișoara.
10.Municipiul Sighișoara  îşi rezervă dreptul de a suspenda/limita accesul la conţinutul platformei fără a anunţa în prealabil utilizatorii, în scopul efectuării unor îmbunătățiri, lucrări de mentenanță ale acesteia.

XV. ALTE PRECIZĂRI
1.Municipiul Sighișoara își rezervă dreptul de a modifica, din oficiu, condițiile neesențiale ale prezentului Regulament.
2.Prin condiții neesențiale,  facem referire asupra tuturor aspectelor regăsite în prezentul Regulament, altele decât cele referitoare la: buget și termene.

Pentru depuneri offline - la registratura institutiei:  anexa1